Skip to content Skip to footer

Kurs dla mechaników lotniczych MM(A)

Aviator oferuje kursy umożliwiający uzyskanie świadectwa kwalifikacji dla statków powietrznych o masie całkowitej do 495 kg z uprawnieniem podstawowym TM(A).

Aviator kurs technika lotniczego MM
Aviator kurs technika lotniczego MM

W czasie kursu uczestnicy mają możliwość uczestniczyć w budowie samolotów oraz innych indywidualnych projektach konstrukcyjnych. P odbyciu kursów, Aviator oferuje praktyki zawodowe.

Zakres szkolenia

Część teoretyczną obejmującą 32 godziny, składającą się z następujących przedmiotów :

 1. prawo – w zakresie techniki lotniczej – 3 godz.
 2. człowiek, możliwości i ograniczenia –  3 godz.
 3. nauki techniczne i ogólna wiedza o statku powietrznym – 6 godz.
 4.  technika lotnicza dot. statku powietrznego – 10 godz.
 5. obsługa techniczna st. powietrznego –  8 godz.
 6. bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego – 2 godz.

Część praktyczną 16 godzin z następujących elementów:

 1. wykorzystanie instrukcji obsługowych;
 2. identyfikację i umiejscowienie podzespołów oraz ich demontaż i montaż;
 3. posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, narzędziami, materiałami, częściami i podzespołami zamiennymi w sposób wykluczający możliwość pozostawiania obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub w jego zespole;
 4. utrzymywanie właściwego porządku na stanowisku pracy oraz zachowanie czystości;
 5. zachowanie wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 6. dbałość o zdatność statku powietrznego;
 7. dokonanie przeglądu po zakończeniu obsługi;
 8. dokumentowanie poszczególnych operacji przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń obsługi do dokumentów pokładowych statku powietrznego;

Czas trwania

Czas trwania kursu jest z największym stopniu uzależnione od możliwości czasowych oraz zdolności uczenia przez uczestnika. Zazwyczaj pełen kurs zajmuje około miesiąca czasu.

Praktyki trwają zazwyczaj rok.

Wymagania od kandydatów

 • ukończone 16 lat
 • w przypadku kandydatów niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych
 • ważne orzeczenie lekarskie